analýza tendence vývoje

Jedním z hlavních úkolů manažerů a ekonomů je sledování a ovlivňování finančního vývoje firmy.

Tato problematika je složitá a obsahuje celou řadu segmentů a složek, které mají vliv na celkový stav firmy. Na druhou stranu existuje celá řada metod a modelů, které s orientací v této oblasti pomáhají.

Opatření, která jsou účinná u jedné firmy, mohou být neúčinná u jiných firem. Každá firma je osobitá způsobem, jakým vytváří zisk, jakým funguje (pokud by tomu tak nebylo, firma skončí v insolvenci, nebo prostě zkrachuje).

Pokud vyjdeme z faktu, že konkrétní firma na trhu působí již několik let, lze konstatovat, že je úspěšná, že je finančně stabilizována.

Pokud v dalším období dojde k zachování tendence vývoje aktiv a pasiv, poměru nákladů a výnosů, je možné předpokládat, že firma bude úspěšná i nadále.

Má to jedno ale. Pokud dojde ke změně vnějších podmínek (pokles tržeb vyvolaný krizí trhu apod.), je nezbytné na tyto změny reagovat a to velice rychle.

Rozhodující pro firemní ekonomiku jsou tržby (myšleno tržby z hlavní podnikatelské činnosti – prodej zboží, výrobků a služeb). Objem tržeb zásadně ovlivňuje možnosti firmy.

Pokud chceme zachovat ekonomickou vyváženost, ostatní segmenty aktiv, pasiv a nákladů musí svůj vývoj odvíjet od vývoje tržeb.

Jak toto vše sledovat, vyhodnocovat?


Excellent nabízí svůj nástroj – Analýzu tendence vývoje.

 

Excellent má k dispozici historii vývoje jednotlivých segmentů ekonomiky za analyzovaná období a analýza tendencí s touto historií dokáže účinně pracovat.

Základním krokem je definovat segmenty ekonomiky, u nichž chceme tendenci vývoje sledovat.

Definice se provádí ve formuláři Definice tendencí vývoje, prostým pojmenováním a přiřazením jednotlivých řádků finanční analýzy k pojmenovanému názvu tendence.

 

Porovnávání vývoje je vhodné provádět na více než jednom hodnoceném období. Jako vhodné se jeví seskupovat intervaly hodnocených období do dlouhodobého, střednědobého a krátkodobého období. Uživatel definuje podle dostupnosti historie a svých potřeb velikost a rozsah těchto období. Zároveň si vybere, jaké tendence chce porovnat.

 

Po stisknutí tlačítka Sestav dojde k sestavení analýzy. Zdrojová data obsahující skutečnost vybraných období jsou s využitím funkce lineárního trendu přepočtena a je sestavena výsledná analýza.

 

Sestavená analýza ukazuje vývoj nákladů proti tržbám.

Je z ní patrný dlouhodobě stabilní shodná tendence analyzovaných datových řad.

Střednědobá tendence ukazuje na mírné zpoždění reakce na snížení tržeb úpravou nákladů.

V krátkodobém období je pěkně ilustrováno oživení doprovázené opatrným navyšováním nákladů.