plánování likvidity

Plánování likvidity je jednou z důležitých a velmi komplikovaných činností při řízení firemní ekonomiky. Excellent pro podporou této činnosti nabízí Plán likvidity.

Plán likvidity (dále jen plán) umožňuje plánovat příjmy a výdaje peněžních prostředků. Plán vychází ze stavu pohledávek, závazků a účetnictví tak jak jsou vedeny v ERP. Umožňuje například naplánovat financování investic, nebo dostatek finančních prostředků k výplatě mezd.

Plán obsahuje:

 • Definici časové osy
 • Definici skupin partnerů
 • Definici nepředepisovaných plateb
 • Formulář plánu
 • Tiskovou sestavu plánu úhrad závazků

Časová osa

Formulář umožňuje definovat 16 volitelně dlouhých časových období v plánu.

Základní hodnotou je datum, ke kterému se má plán sestavit. Toto datum má zásadní význam:

 • K tomuto datu se dopočítávají ostatní datumy časové osy
 • Plánované úhrady a nepředepisované platby, které mají datum nižší se neberou v úvahu (vychází se z toho, že tyto platby byly již realizovány)
 • Od tohoto data se počítá Kumulované saldo Příjmů a Výdajů v Plánu likvidity

V jednotlivých řádcích formuláře se ve vztahu k datu v poli „Sestavit k“ definuje datum časové osy které je:

 • posunuto o dnů, týdnů, měsíců, nebo roků
 • přičemž lze stanovit, že datum vyjde na první, nebo poslední den v měsíci, nebo na den v týdnu, který se zadá do posledního sloupce

Tlačítko zapíše provedené změny a znovu sestaví celý plán likvidity. Tyto parametry jsou vztaženy vždy ke konkrétní firmě.

Skupiny partnerů

                 Pro komfortnější práci s partnery je možné partnery rozdělit do 10 volitelně pojmenovaných skupin a skupiny ostatní.

Pro přejmenování skupiny stačí přepsat název skupiny v hlavičce formuláře.

Přiřazení partnera do skupiny stačí cokoli napsat do buňky, která se nachází na průsečíku odpovídajícího sloupce a řádku formuláře.

K zapsání provedených změn se kdekoli použije pravé tlačítko myši a volbu „Uložení změn“

Nepředepisované platby

Formulář umožňuje vkládat očekávané platby, které se mohou a nemusí opakovat a tyto platby nejsou předepisované v modulu fakturace.

Příkladem mohou být mzdy, nepředepisované pronájmy, nebo zamýšlené investiční akce.

Základní identifikací nepředepisované platby je její název.

Nová platba se vytvoří napsáním jejího nového názvu a vyplněním pole „Kategorie“, „Částka platby“ a zaškrtnutím nejméně po jedné položce ve sloupcích „Rok“, „Měsíc“ a „Den“.

Platbu ke smazání se označí tak, že ve sloupci „Den“ nebude zaškrtnuta žádná položka.

Stisknutím tlačítka „Uložení změn“ dojde k uložení všech změn provedených od spuštění formuláře nepředepisovaných plateb.

Formulář plánu

Vlastní formulář plánu je rozdělen do 3 segmentů:

 • graf
 • přehled zůstatků a stavu pohledávek a závazků podle časové osy
 • plánovací kontingenční tabulku

Graf

Přehled zůstatků a stavu pohledávek a závazků podle časové osy

Tabulka přehledu se dělí do dvou částí:

 • pohledávky a závazky diverzifikované dle dnů po splatnosti a dle dnů časové osy
 • zůstatky na účtech peněžních prostředků dle data časové osy

 

Pohledávky a závazky diverzifikované dle dnů po splatnosti a dle dnů časové osy

Přehled zobrazuje diverzifikované pohledávky a závazky k datu časové osy „Sestavit k“. Přehled je rozdělen na levou a pravou část datem „Sestavit k“.

Levá část ukazuje na možné zdroje a závazky po splatnosti diverzifikované podle dnů po splatnosti. Pravá část ukazuje očekávané a plánované výdaje a příjmy. Poslední řádek zobrazuje kumulované saldo příjmů a výdajů.

Na levém okraji se nachází tlačítka sloužící k seskupení, nebo oddělení datových řádků přehledu.

Obrázek formuláře s oddělenými datovými řádky.

Obrázek formuláře se seskupenými datovými řádky.

Zůstatky na účtech peněžních prostředků dle data časové osy

V této oblasti lze přes pravé tlačítko myši vyvolat nabídku.

Plánovací kontingenční tabulka

Kontingenční tabulka poskytuje kompletní přehled o závazcích a pohledávkách, jejich úhrad, plánovaných úhradách a nepředepisovaných plateb. Dále umožňuje provést změnu termínu úhrady, stanovit částečnou úhradu, nebo smazat plánovanou úhradu.

V tabulce je možné plánovat úhrady, částečné úhrady a mazat plánované úhrady. K tomuto musí být v kontingenční tabulce zobrazeny tyto dimenze:

 • Ident
 • Datum_Splatnosti_Uhrady
 • Datum_Cas_Osy
 • Doklad

Poté je možné přes pravé tlačítko myši vyvolat tyto nabídky:

Na pozici řádku se vzniklým závazkem, nebo pohledávkou, ne na částce (IDENT je „S“).

Na pozici řádku s plánovanou platbu (IDENT je „P“)

Tisková sestava plánu úhrad

slouží pro předání účetnímu oddělení k realizaci plateb